Uw milieuzorg in goede handen

        Maatwerk in

Skip Navigation Links

Omgevingsvergunning


Hoe je het ook wendt of keert, voor het gros van de bedrijfsmatige activiteiten is een milieuvergunning, bouwvergunning, lozingsvergunning, gebruiksvergunning etcetera benodigd.

Per 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning van kracht, de “Omgevingsvergunning”. In dit vergunningenstelsel worden alle bestaande vergunningen voor milieu, bouw, sloop, aanleg, gebruik, ruimtelijke ordening et cetera onder één procedure behandeld. De milieuvergunning maakt dus onderdeel uit van de Omgevingsvergunning.

De Omgevingsvergunning is nieuwe materie. Zowel voor de aanvrager van een vergunning áls voor het bevoegd gezag. Stamlijn heeft zich terdege voorbereid op de invoering van deze wetgeving en kent de procedures, termijnen, (on)mogelijkheden en tips en trucs zodat verrassingen zoveel als mogelijk voorkomen worden.

Stamlijn verzorgt uw procedures Omgevingsvergunning van vooroverleg tot en met definitieve beschikking. Wanneer de vergunning verleend is, wordt invulling gegeven aan de verplichtingen welke hierin zijn opgenomen.